top of page
Informacja o ochronie prywatności
1.0 Wprowadzenie                                    

My, Datapraxis, bardzo poważnie podchodzimy do ochrony Twoich danych osobowych i ściśle przestrzegamy zasad określonych w przepisach o ochronie danych oraz w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych.

Niniejsza informacja o ochronie prywatności zawiera informacje o tym, w jaki sposób gromadzimy i przetwarzamy Twoje dane osobowe podczas korzystania przez Ciebie z tej witryny, a także wszelkie dane, które możesz podać, kontaktując się z nami w sprawie naszych produktów i usług.

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych (DPO), który jest odpowiedzialny za monitorowanie i udzielanie wskazówek dotyczących naszego statusu RODO. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności, w tym wszelkie prośby o skorzystanie z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z IOD, korzystając z danych kontaktowych podanych w sekcji 16 niniejszej Polityki prywatności.


2.0 Dlaczego zbieramy Twoje osobisty informacja 

 Gromadzimy Twoje dane osobowe w jednym z następujących celów:

 • Aby zarządzać komunikacją między Tobą a nami

 • Kiedy musimy wykonać umowę, którą z Tobą zawarliśmy

 • Aby dostarczyć Ci informacje, o które prosiłeś lub które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować

 • Aby zapewnić bezpieczne działanie naszej witryny internetowej i monitorować jej działanie

 • W celach marketingowych i reklamowych

 • W celach rekrutacyjnych

 • Jeśli jesteś pracownikiem Datapraxis; dla celów płacowych i emerytalnych

 • Dla naszych celów badawczych i ankietowych

 

3.0 Podstawa prawna przetwarzania informacji

Gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe o Tobie tylko wtedy, gdy pozwala nam na to prawo. Najczęściej używamy go, gdy:

 • Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy

 • Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

 • Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez nas lub naszych partnerów, a mianowicie w interesie możliwości rekrutacji lub komunikacji marketingowej.

 

Jeżeli uzasadniony interes zostanie zidentyfikowany jako podstawa prawna, przeprowadzimy ocenę uzasadnionego interesu, która składa się z trzyczęściowego testu obejmującego:

Próba celu– w celu ustalenia uzasadnionego interesu.

Test konieczności– rozważenia, czy przetwarzanie jest niezbędne dla wskazanego celu.

Próba równowagi– rozważenie interesów, praw i wolności jednostki oraz tego, czy są one nadrzędne wobec zidentyfikowanych uzasadnionych interesów.


4.0 Jakie informacje zbieramy i skąd            

Zbieramy dane osobowe od Ciebie, na przykład, jeśli zarejestrujesz się na naszej stronie internetowej, poprosisz o informacje o produkcie, zadzwonisz do nas lub skorzystasz z którejkolwiek z naszych usług. Kategorie danych osobowych, które możemy gromadzić, przechowywać i wykorzystywać na Twój temat, obejmują:

 • Imię i nazwisko, adres, numer telefonu, e-mail.

 • adres IP

 • Płacić stawki

 • Adres biznesowy

Czasami możemy gromadzić następujące specjalne kategorie danych osobowych do celów badawczych:

 • Zachowanie podczas głosowania

 • Wiara religijna

 • Członkostwo w związku zawodowym

 • Pochodzenie rasowe lub etniczne

W przypadku przetwarzania Danych kategorii specjalnej będziemy polegać na Twojej wyraźnej zgodzie, aby to zrobić zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a) RODO Wielkiej Brytanii. Masz prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie.

 

5.0 Jak długo przechowujemy informacje    

Jesteśmy dumni z tego, że zapewniamy, że Twoje dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres, w jakim Datapraxis ich potrzebuje lub zgodnie z przepisami ustawowymi, wykonawczymi i obowiązkami zawodowymi, którym podlegamy. Wszystkie zebrane dane osobowe mają określony okres przechowywania, który jest zgodny z naszą polityką przechowywania. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak długo przechowywane są Twoje dane, zapoznaj się z sekcją 16 „Informacje dodatkowe” niniejszego zawiadomienia.


6.0 Bezpieczeństwo danych osobowych    

Poważnie podchodzimy do odpowiedzialności za ochronę Twojej prywatności i zapewniamy, że Twoje dane są zabezpieczone zgodnie z naszymi zobowiązaniami wynikającymi z przepisów o ochronie danych. Wdrożyliśmy środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych i zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi do Twoich danych osobowych, ich zmianie lub ujawnieniu. Posiadamy solidną politykę kontroli dostępu, która ogranicza dostęp do Twoich danych osobowych tylko tym pracownikom, kontrahentom i innym stronom trzecim, które mają jedynie niezbędną wiedzę biznesową. Przetwarzanie Twoich danych osobowych będzie odbywać się wyłącznie na nasze polecenie.

Posiadamy zasady i procedury postępowania z wszelkimi potencjalnymi naruszeniami bezpieczeństwa danych. Osoby, których dane dotyczą, strony trzecie i wszelkie obowiązujące organy regulacyjne zostaną powiadomione, jeśli będziemy do tego prawnie zobowiązani.

Zadbaliśmy o to, aby wszyscy pracownicy przeszli szkolenia z zakresu bezpieczeństwa informacji i ochrony danych. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat stosowanych przez nas zabezpieczeń, zobacz „Informacje dodatkowe” w sekcji 16 niniejszego zawiadomienia.


7.0 Informacje dla dzieci

Nie zbieramy świadomie informacji o dzieciach. Jeżeli zebraliśmy dane osobowe dziecka, prosimy o niezwłoczny kontakt, korzystając z danych podanych w punkcie 16, abyśmy mogli bez zbędnej zwłoki usunąć te dane.


8.0 Twoje indywidualne prawa

W tej sekcji podsumowaliśmy prawa przysługujące Ci na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Niektóre z praw są złożone i nie wszystkie szczegóły zostały ujęte w naszych podsumowaniach. W związku z tym należy zapoznać się z odpowiednimi przepisami i wytycznymi organów regulacyjnych, aby uzyskać pełne wyjaśnienie tych praw.

Twoje główne prawa wynikające z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych to:

 • Prawo do sprzeciwu

 • Prawo dostępu

 • Prawo do informacji

 • Prawo do sprostowania

 • Prawo do usunięcia

 • Prawo do ograniczenia przetwarzania

 • Prawo do przenoszenia danych

 

Prawo do sprzeciwu

 • Możesz skorzystać z tego prawa, jeśli

 • Przetwarzanie opiera się na prawnie uzasadnionym interesie

 • Przetwarzanie ma na celu badania naukowe lub historyczne

 • Przetwarzanie obejmuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

 • Przetwarzanie ma na celu marketing bezpośredni

Prawo dostępu

 • Ty lub dowolna osoba trzecia działająca w Twoim imieniu w Twoim imieniu może zażądać bezpłatnej kopii danych osobowych, które posiadamy na Twój temat.

 • Przed udostępnieniem jakichkolwiek danych osobowych, które posiadamy na Twój temat, poprosimy osobę trzecią o zweryfikowanie Twojej tożsamości lub poprosimy stronę trzecią o dowód, że działa ona w Twoim imieniu.

Prawo do informacji

 • Jesteśmy zobowiązani do zapewnienia Ci jasnych i przejrzystych informacji o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe. Niniejsza informacja o ochronie prywatności dotyczy tego prawa.

Prawo do sprostowania

 • Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe, które posiadamy, są nieprawidłowe lub niekompletne, masz prawo je poprawić i możesz skorzystać z tego prawa wraz z prawem do ograniczenia przetwarzania do czasu wprowadzenia tych poprawek.

Prawo do usunięcia

 • Jeżeli nie ma podstawy prawnej lub uzasadnionego powodu przetwarzania Twoich danych osobowych, możesz żądać, abyśmy je usunęli.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

 • Możesz poprosić nas o ograniczenie przetwarzania Twoich danych osobowych. Oznacza to, że nadal będziemy go przechowywać, ale nie będziemy go przetwarzać. Jest to prawo warunkowe, z którego można skorzystać wyłącznie wówczas, gdy:

  • Przetwarzanie jest niezgodne z prawem.

  • Nie potrzebujemy już danych osobowych, ale są one niezbędne do celów prawnych.

  • Skorzystałeś z prawa do wniesienia sprzeciwu i żądania zaprzestania przetwarzania do czasu podjęcia decyzji w sprawie żądania sprzeciwu.

  • Jeśli korzystasz z prawa do sprostowania.

Prawo do przenoszenia danych

 • Możesz żądać przeniesienia Twoich danych osobowych do innego administratora lub podmiotu przetwarzającego w formacie nadającym się do odczytu maszynowego, jeżeli:

  • Przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.

  • Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany (tj. nie w formie papierowej).

  • Przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku umownego.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tych praw, prosimy o zapoznanie się z „informacjami dodatkowymi” w punkcie 16 niniejszej polityki.


9.0 Zgoda

Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie lub wyraźną zgodę w związku z przetwarzaniem danych szczególnej kategorii, masz prawo ją w każdej chwili wycofać, co jednak nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.


10.0 Brak podania danych osobowych

Jeżeli zgodnie z prawem lub w celu realizacji Twoich poleceń lub wykonania zawartej z Tobą umowy, a Ty nie udostępnisz tych danych na żądanie, będziemy musieli zbierać dane osobowe, możemy nie być w stanie wykonać Twoich poleceń lub wykonać zawartej przez nas umowy lub próbują nawiązać z Tobą kontakt. W takim przypadku być może będziemy musieli anulować nasze zaręczyny lub umowę, którą z nami zawarłeś, ale w takim przypadku powiadomimy Cię.


11.0 Pliki cookie

Nasza strona korzysta z plików cookies. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat używanych plików cookie, zapoznaj się z naszą polityką dotyczącą plików cookie.


12.0 Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Twoje dane osobowe nie są wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji (decyzja podejmowana wyłącznie w sposób zautomatyzowany i bez udziału człowieka) ani profilowania (automatyczne przetwarzanie danych osobowych w celu oceny określonych warunków dotyczących danej osoby).


13.0 Przekazywanie osobom trzecim                    

Datapraxis może ujawnić Twoje dane osobowe wymienione w punkcie 4 niektórym stronom trzecim, aby pomóc nam w dostarczaniu naszych usług/produktów.Wszystkie osoby trzecie są umownie zobowiązane do ochrony danych osobowych, które im przekazujemy. Możemy wykorzystywać kilka lub wszystkie z następujących kategorii odbiorców:

 • Partnerom biznesowym, dostawcom, kontrahentom w celu wykonania jakiejkolwiek umowy, którą zawieramy z nimi lub z Tobą.

 • Spółki należące do naszej grupy, jeśli jest to konieczne ze względów administracyjnych i świadczenia usług na Twoją rzecz.

 • Stronom trzecim, które wspierają nas w dostarczaniu produktów i usług, np. wsparcie IT, usługi oprogramowania w chmurze, dostawcy sprzętu telekomunikacyjnego).

 • Dostawcy usług marketingowych.

 • Dostawcy usług płatniczych.

 • Serwis rekrutacyjny zapewnia.

 • Profesjonalni doradcy m.in. prawnicy, audytorzy.

 • Analityka internetowa i dostawca wyszukiwarek, aby zapewnić ciągłe ulepszanie i optymalizację naszej witryny internetowej.                


14.0 Transfery poza EOG

W tej sekcji informujemy o okolicznościach, w jakich Twoje dane osobowe mogą być przekazywane i przechowywane w krajach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

My może się podzielić dane osobowe osobom trzecim spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Wszelkie przekazane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na nasze polecenie iMyzapewnić, że bezpieczeństwo informacji będzie na najwyższym poziomie w celu ochrony wszelkich danych osobowych zgodnie z wymogami przepisów o ochronie danych.

W przypadku przekazywania danych osobowych poza EOG do kraju bez decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony, przed przekazaniem zapewnimy zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń. Mogą one obejmować:

 • Międzynarodowa umowa o przekazywaniu danych

 • Standardowe klauzule umowne z dodatkiem ICO

 • Wiążące zasady korporacyjne

 • Wyjątek w rozumieniu art. 49 RODO UE

Aby uzyskać więcej informacji na temat transferów i środków zabezpieczających, skontaktuj się z nami, korzystając z informacji zawartych w punkcie 16.


15.0 Prawo do reklamacji

Bardzo poważnie podchodzimy do wszelkich skarg dotyczących gromadzenia i wykorzystywania przez nas danych osobowych.

Jeśli uważasz, że gromadzenie lub wykorzystywanie przez nas danych osobowych jest nieuczciwe, wprowadzające w błąd lub niewłaściwe, lub masz inne wątpliwości dotyczące przetwarzania przez nas danych, zgłoś to w pierwszej kolejności nam.

W celu złożenia reklamacji prosimy o kontakt mailowy pod adresem privacy@dataprax.is

Alternatywnie możesz skontaktować się z nami:

 

W przypadku zapytań pochodzących z UE:

Pocztą: Parnu Mnt, 139e/2, Tallin, Harju County 11317, Estonia 

Alternatywnie możesz złożyć skargę do Estońskiego Inspektoratu Ochrony Danych:

Pocztą: Estonian Data Protection Inspectorate, 39 Tatari, 10134 Tallinn

Przez telefon: +372 627 4135

E-mailem: info@aki.ee

 

W przypadku zapytań pochodzących z Wielkiej Brytanii:

Pocztą: 86-90 Paul Street, London, EC2A 4NE, UK

Alternatywnie możesz złożyć skargę do Biura Komisarza ds. Informacji:

Pocztą: Information Commissioner's Office, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF

Przez stronę internetową:Kliknij tutaj

Przez telefon: 0303 123 1113 (stawka lokalna) lub 01625 545 745 (stawka krajowa)


16.0 Informacje dodatkowe

Twoje zaufanie jest dla nas ważne. Dlatego zawsze jesteśmy gotowi, aby w każdej chwili z Tobą porozmawiać i odpowiedzieć na wszelkie pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych. Jeśli masz jakieś pytania, na które nie znajdziesz odpowiedzi w niniejszej polityce prywatności lub jeśli chcesz otrzymać bardziej szczegółowe informacje na dowolny temat w niej zawarty, skontaktuj się z nami do naszego DPO i zespołu ds. zgodności za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem privacy@dataprax.is.                                             


17.0 Przegląd i zmiany zasad

Regularnie przeglądamy niniejszą Politykę. Niniejsza informacja została ostatnio zaktualizowana on 18.04.2024.

Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji niniejszej Polityki prywatności w dowolnym momencie, a po wprowadzeniu jakichkolwiek istotnych aktualizacji przekażemy Państwu nową Politykę prywatności. Od czasu do czasu możemy również powiadamiać Cię w inny sposób o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

bottom of page